×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Plán rozvoje sportu města Chlumec 2020-2025

Do sbírky koncepcí a plánů do budoucnosti nám po územním plánu a startegickém plánu přibyl plán sportovní. Na rozdíl od prvních dvou, kde známe odborné autory, metodiku vzniku a způsob projednání, tak u Plánu rozvoje sportu města Chlumec 2020-2025 neznáme vlastně nic a dokonce v něm není uveden ani důvod pro jeho zpracování. Můžeme se domnívat, že podnětem pro vznik plánu byla představa jeho využitelnosti pro získání dotací.

Read More Hits: 157

Strategický plán zůstává cárem papíru

Strategický plán s dlouhodobými vizemi a cíly vytyčenými do roku 2025 se stal cárem papíru. Způsob implementace strategického plánu se „zpětným“ plánování akcí naznačuje, že na úrodnou půdu nepadlo zrnko pochopení o smyslu tohoto druhu plánování v Chlumci.

Read More Hits: 137

VRTka a kdo má máslo na hlavě

Obavy z připravované vysokorychlostní železnice (zkráceně VRT) a tunelu, který by procházel mezi Stradovem a Chlumcem vyvolaly na začátku minulého roku zděšení a z iniciativy Fóra občanů Chlumce také nejrozsáhlejší petici s více než 1500 podpisy. Shrňme si fakta a úlohu, kterou zde jednotliví aktéři sehráli.

Read More Hits: 50

Město není realitní makléř - komu ku prospěchu

 

Obce ze své podstaty nejsou korporacemi zřízenými pro podnikání. Nejsou realitní kanceláří, aby nemovitosti kupovaly a případně investicemi zhodnocovaly, a potom je za účelem zisku prodávaly. Investovat do nákupu nemovitostí má u obcí smysl pouze tehdy, když je ke svému rozvoji skutečně potřebují. Pozemky obvykle neztrácejí svou reálnou hodnotu, ale finanční prostředky do nich jsou dlouhodobě vázány. Ekonomickou výhodnost při nákupu pozemků obcemi může znehodnotit inflace nákladů při odkládání realizace svých staveb. Dnešní doba je příkladem. Koupě předraženého pozemku u hasičárny, zbytečného areálu sběrných surovin a mírně sentimentálnímu zpětnému odkupu zdravotního střediska je v mnohém poučné. Komu ku prospěchu?

Read More Hits: 18

Územní plán města – čtyři ztracené roky

 

V roku 2017 byl schválen nový územní plán a už po roce zastupitelstvo města rozhodlo o zadání jeho první změny územního plánu. Jak využilo město přínos územního plánu ke svému rozvoji, není velmi povzbudivé čtení. Staneme se hrobaři budoucnosti Chlumce.

Read More Hits: 32

Rekonstrukce Kulturního domu

- pochybné chyby podruhé

 

O účelovosti článku Ing. Špičky, místostarosty města, k rekonstrukci kulturního domu, v jednom z minulých čísel  Chlumeckého zpravodaje, nebylo pochyb. Na jeho připomínky jsem už reagoval. Tento článek je snahou odpovědět na jeho informaci o uzavření šetření Policie ČR týkající se podezření, zda nedošlo ke škodě a ke značnému prospěchu zhotovitele stavby v souvislosti s plněním smlouvy a s neuplatňováním práv města Chlumec podle Smlouvy o dílo. O oprávněnosti podezření na škodu vzniklou městu a o povinnosti se obrátit na Policii ČR nepochybuji. Na otázku, kdo je zodpovědný, měla šetřením odpovědět Policie. Mohl jsem být obviněn sám nebo někdo ze současného vedení města nebo mohla být vyvozována spoluzodpovědnost vůči technickému dozoru na stavbě. Jednoduše padni komu padni. Policie nevyšetřila nic, anebo se jen ze složitého šetření dočasně vyvlékla?

Read More Hits: 26