×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Otevřená radnice trochu jinak

Uplynuly pouhé tři měsíce po podzimních volbách v roku 2014, kdy byl v Chlumeckém zpravodaji publikován článek Otevřená radnice. Shrnoval zásadní změny, které po svém zvolení tehdy nové vedení města uskutečnilo v organizační struktuře městského úřadu, v pravidlech při hospodaření města a v přístupu při jejich veřejné kontrole. Jednoduše řečeno, jak nové vedení města měnilo úřad, aby sloužil občanů. Na dveřích starosty kouli nahradila úplně obyčejná klika a skončil čas starostů, kteří nebyli k zastižení nebo zůstávali zabarikádováni za polstrovanými dveřmi. Po volbách 2018 nová koalice dospěla k názoru, že v Chlumci „transparentnosti“není stále dost. Přistoupila ke zveřejňování zápisů z jednání komisí a výborů a název Otevřená radnice jako bod programu jednání Rady města v únoru 2019 zahrnoval tři nebo spíše jen dvě samostatná usnesení. Když dva dělají totéž, nemusí to být úplně totéž. Zveřejňování smluv v registru Ministerstva vnitra se stalo fatálním selháním vedení města a administrativy úřadu.

Otevřená radnice 2014

Koncentrace veškerých pravomocí v samosprávě a v úřadu včetně rozhodování o osudech úředníků do rukou jediného člověka, tehdejšího starosty, nebylo pro město přínosem. V Chlumci byl opět do vedení úřadu jmenován tajemník, aby starosta, radní nebo kterýkoliv ze zvolených zastupitelů ztratili možnost svévolně zasahovat do práce úředníků, negativně ovlivňovat výkon v rámci státní správy. Chlumec se vrátil k tradičnímu modelu organizace úřadu, jak je to běžné v obcích podobné velikosti. Výběrová řízení pro zadávání prací, dodávek a služeb podle nově přijaté Směrnice o zadávání veřejných zakázek, smlouvy a všechny materiály předkládané k projednání zastupitelstvu a hospodaření včetně plnění schváleného rozpočtu se staly veřejně dostupnými na webových stránkách města.

Zápisy komisí a výborů po volbách 2018

Zveřejňování zápisů z jednání komisí Rady města a zápisů finančního a kontrolního výboru na webových stránkách města se stalo další krokem k „transparentnosti“. Přínosem zveřejňování je, že všechny zápisy a jejich obsah umožňují veřejnosti nahlédnout, jak vlastně komise a výbory pracují. Každá mince má dvě strany, a proto zde jsou také slabiny. Ani zápisy komisí díky jejich odlišnosti nedávají plný obraz o jejich užitečnosti. Mohou jen napovědět, zda jsou dnes všechny stejně potřebné, výkonné a pracovité, nebo naopak nadbytečné a kandidující na zrušení ku prospěchu města. U výborů, které mají ze zákona kontrolovat Radu města, městský úřad a případně obcí zřízené organizace, zveřejňování jejich zápisů o rozpracovaných šetřeních jsou nelogické, předčasné a podle mého názoru dokonce škodlivé. Jejich výsledky a doporučení jsou určeny až zastupitelstvu, které jediné o nich a jejich závěrech definitivně rozhoduje. Podstatou je, že veřejnost a mnohdy zvolení zastupitelé nemají jasno o pravomoci komisí a výborů a o jejich postavení v samosprávě. Čtení a případně předčasné zveřejnění zápisů může proto vést k mylným závěrům. Komise ani výbory nemají právo o ničem rozhodnout, nikoho nemohou přímo úkolovat ani nikomu nic nařizovat! Názory a stanoviska komisí a výborů jsou zcela nezávazná. Najdete-li zcela náhodou ve zveřejněných zápisech úžasnou myšlenku nebo úplnou hloupost, neberte to vážně.

V každém případě si každý může udělat názor o jejich potřebě pro město a posoudit, zda jejich přínos odpovídá značnému nárůstu finančních nákladů města vynaloženým na odměny jejich členům v novém volebním období. Jen pro dokumentaci v roku 2020 na odměny pro členy výborů a komisí jde o částku 942.048 Kč a z toho se mezi 8 zastupitelů rozdělí 509.0886 Kč a mezi dalších 21 členů-nezastupitelů spolu 432.960Kč. Vysvětlení, proč zastupitelé dostávají za své členství dvojnásobné odměny než ostatní, zde nehledejte. Celkové výrazné navýšení odměn a způsob dělení pro sebe a pro ostatní si schválili sami zastupitelé. Demokraticky rozhodli a tak to prostě platí.

Otevřená radnice 2019 – nenaplněné ambice o transparentnosti hospodaření

Svým obsahem bodu jednání Rady města dne 20. 2. 2019, který byl v programu poznačen jako „Otevřená radnice“ odpovídají tři závěrečná usnesení. S odstupem více než roku o jejich přínosu, obsahu a plnění stačí se zaměřit při hodnocení jen na dvě z nich (s označením 24/9R/2019 a 25/9R/2019). Třetí z nich (26/9R/2019) se vztahuje spíše k vnitřní kontrole plnění rozpočtu. Odpovědnost za jejich plnění byla uložena starostovi. O spoluzodpovědnosti Rady města, případně výborů zastupitelstva, za kontrolu způsobu a plnění obou usnesení a úřadu za jejich plnění. U finančního výboru a jeho předsedy, Ing. Maxy, který byl kritikem předcházející praxe a ideovým otcem pro přijetí obou usnesení, by se dala očekávat větší pozornost.  

Zveřejňování informací o hospodaření města neprodleně po uzavření každého měsíce na webu města, jako plnění usnesení 25/9R/2019, skončilo s kalendářním rokem 2019. Od nového roku je pouze čtvrtletní, jak se můžete přesvědčit z webových stránek města. Nápad o měsíčním zveřejňování výnosů a nákladů, závazků a pohledávek, čerpání a splácení úvěrů, příjmů a výdajů a plnění rozpočtu je hodný radních z Kocourkova. Široká veřejnost a ani většina zastupitelů, pokud nejsou třeba účetními, má možná jen mlhavé představy o rozdílu mezi příjmy a výdaji na jedné straně a výnosy a náklady na straně druhé. O souvislostech s dalšími uvedenými pojmy ani nemluvě. Měsíční souhrn několika čísel bez jakékoliv další informace o jejich vnitřní struktuře nepřináší vůbec nic ani pro veřejnost ani pro nikoho jiného. Obhájit smysl sledování, vykazování a měsíčního zveřejňování výnosů a nákladů, závazků a pohledávek je úkol, který by nedokázal asi ani nositel Nobelovy ceny za ekonomii. Podívejte se jen na ty skoky a veletoče v jednotlivých vykazovaných měsících v Chlumci v průběhu roku 2019 a bude vám to více jasné.

Zveřejňovat pololetně nebo i čtvrtletně plnění schváleného rozpočtu města a to podle jednotlivých položek, tedy nejen jako součet příjmů a součet výdajů, smysl má. V takovém rozsahu bylo v minulosti zcela dostačující pro každého, pro veřejnost i pro zastupitele. Všichni byli schopni tomu porozumět. Letos ani v polovině května nemá veřejnost ani zastupitelé k dispozici ani předběžné výsledky hospodaření za rok 2019. Hmatatelným výsledkem usnesení je jen další růst zbytečné administrativy a nesmyslné zatěžování úřednic.

Zveřejňování smluv v registru zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb. se stalo fatálním selháním vedení města a administrativy úřadu. Ať už plnění předcházejícího usnesení 25/9R/2019 mělo nebo nemělo smysl a plnilo se nebo neplnilo, tak jen zvyšovalo administrativu města. Rozhodnutí Rady města a usnesení č. 24/9R/2019 zveřejňovat všechny smlouvy v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb. bylo zbytečné a nešťastné. Jeho neplnění má ve své podstatě pro město právní důsledky. Chlumec nemá ze zákona povinnost zveřejňovat smlouvy v registru Ministerstva vnitra. V minulém volebním období byly všechny smlouvy zveřejňovány na stránkách města a veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách na největším portálu veřejných zakázek v ČR www. vhodne-uverejneni.cz. Zda kritika Ing. Maxy o omeškání při zveřejnění některých smluv v minulosti byla oprávněná je těžko posoudit. Od starosty města, kterému Rada města uložila přehled o chybách v minulosti všem zastupitelům zaslat, jsem jako zastupitel žádný neobdržel. Objektivně připusťme, že k pochybení dojít mohlo, ale právní důsledky to nemělo žádné. Na rozdíl od minulosti, tak dobrovolné přihlášení se do registru smluv ministerstva vnitra podle zákona 340/2015Sb. městem, má při neplnění povinnosti zveřejněním registrace smlouvy důsledky přímo z hlediska platnosti a účinnost smluv a to pro obě smluvní strany. Zákon ukládá povinnost zveřejnění smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření. Žádná ze smluv až do jejich zveřejnění v rejstříku není právně účinná a v případě zveřejnění po více než 3 měsících od podepsání jsou veškeré smlouvy neplatné od samého počátku!

V rejstříku k 10. 5. 2020 bylo Chlumcem zveřejněno celkem 50 smluv. Celkem nezajímavých je 10 smluv o nákupu stravenek. Ze zbylých 40 jich 18 bylo zveřejněno po více než 30 dnech a z nich 8 po více než 3 měsících od uzavření. Přidejme k nim ještě navíc, že u žaluzií pro kulturní dům je vložena do rejstříku namísto smlouvy s Ing. Daliborem Jonášem smlouva s AUTO VINKLER s.r.o. na dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení. Na druhou stranu zde máme dokonce naopak dodatek č. 1 ke smlouvě o projektové dokumentaci kanalizačních přípojek do Žandova s AQUION s.r.o., kde k podepsání došlo až po zveřejnění.      Neplatnými od samého počátku se tak staly smlouvy například na opony pro sál, nákup stolů pro kulturní dům, výsadba stromů před kulturním domem, sdružené dodávky elektřiny, studie proveditelnosti pro chodník v ul. Skřivánčí, projektová dokumentace veřejného osvětlení Žandov a provoz a správa veřejného osvětlení, která probíhá do dnešní doby. Jejich úhrada ze strany města se stalo bezdůvodným obohacením dodavatelů a práva a povinnosti ze smlouvy nejsou vůči nim vymahatelná.

Neměly být do rejstříku podle zákona doplněny také původní smlouvy spolu s dodatkem, když byl uzavřen po stanoveném termínu 1. 3. 2019 (například změna č. 1 územního plánu)? A došlo-li k plnění smluv před jejich uveřejněním, tedy před nabytím jejich právní účinnosti, nemáme zde právní problém? Například smlouva na nákup pozemků od Hadžegových. Podepsána byla 19. 2. 2020, návrh na vklad do katastru proveden o více než 2 měsíce dříve než byla zveřejněna (5. 5. 2020), přestože byla v té době právně neúčinná. Došlo k platbě za pozemek v době neúčinnosti smlouvy tedy před zveřejněním?

Nabízí se zde různá česká přísloví jako „Naběhnout si sám na vidle“ nebo „Do tuhého chomoutu hlavu strká jen vůl“ a případně jiná podobná. U chomoutu jen omluva všem manželům. Navlečení „manželského chomoutu“ může být naopak velmi příjemným zážitkem a štěstím pro celý život.

V případě Chlumce u zveřejňování smluv nedošlo k výjimečnému porušení nějakého, podle mne zbytečného rozhodnutí Rady města, ale k soustavnému a systémové pochybení při porušováním zákona 340/2015Sb. Jde o selhání zodpovědných od starosty přes Radu města, tajemníka a administrativy a také o absenci kontroly na všech úrovních. Kontrolní výbor u plnění usnesení Rady města č. 24/9R/2019 a 25/9R/2019 pochybení nezjistil. Finanční výbor, včetně svého předsedy, který hlasitě kritizoval nedostatky minulosti a novodobá opatření Rady města chválil a inicioval, zůstal bezzubým, přestože dodržování rozpočtové kázně patří k jeho úkolům.

Vyčištění tohoto Augiášova chléva je úkol pro právníky pro uzavření a vypořádání dohod o bezdůvodném obohacení. Výbory čekají povinnosti při hledání příčin a osob odpovědných za stav. Letos se to již obejde bez vyplácení odměn a doufejme, že bez potrestání nevinných.Přestaňme být v Chlumci nejtransparentnějšími na světě a dokazovat si, jak je nové vedení chytřejší než to minulé. Vyhněme se obloukem do budoucna přijímání dalších nesmyslných usnesení a zbavme se nesmyslů minulých, když se zbavit dnešních vyvolených nemůžeme.

Pro čtenáře zrcadla, příznivce i nevěřící, dříve než dospějete k závěru, že článek je zase jen demagogie, dezinformace, polopravda nebo účelová lež a autorovi jde o špinění města a jeho představitelů v Chlumeckém zrcadle, vše si ověřte na stránkách ministerstva vnitra a webových stránkách obce. Až potom si udělejte názor.

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments
 • Guest - ch

  Having your residence checked routinely often saves costly repairs and keeps those little surprises from turning into big ones. East Boca Raton

 • Guest - ch

  The data you have posted is extremely valuable. The destinations you have alluded was great. A debt of gratitude is in order for sharing... Ac repair las vegas

 • Guest - ch

  Hey what a splendid post I have run over and trust me I have been scanning out for this comparative sort of post for recent week and scarcely ran over this. Much thanks and will search for more postings from you. สล็อต pg

 • Guest - yolo

  แทงบอลสเต็ป
  The best web Good for investment Bet

 • Guest - ch

  I can't read articles online all the time, yet I'm happy I did today. This is exceptionally elegantly composed and your focuses are very much communicated. Kindly, never quit composing. Free Website

 • Guest - ch

  Much obliged for setting aside an ideal opportunity to examine this, I feel firmly about it and affection adapting more on this subject. 먹튀검증사이트

 • Guest - ch

  a debt of gratitude is in order for this usefull article, sitting tight for this article like this once more. Digitizing

 • Your blog is refreshing after reading. I will be very happy to see your words, and I hope that more and more people can also feel this joy when they see them. Your writing style is great, I really like you.메이저놀이터

 • pgสล็อต168 เว็บสล็อตแตกหนัก รวมเกมมันส์ อัปเดตใหม่ทุกวัน

 • pgslot168 login สล็อตPG เว็บตรง เกมสล็อตแตกง่าย บริการดีที่สุด2023