×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

  O Chlumeckém zrcadle jednalo zastupitelstvo- policie prošetří rekonstrukci kulturního domu

 

    Na tištěné lednové číslo Chlumeckého zrcadla veřejnost reagovala. Dala tak najevo, že se o dění v Chlumci stále ještě někdo zajímá. Přes převažující kladnou odezvu, kterou jsem zaznamenal, celkem logicky přišly také názory opačné. Přesvědčit všechny čtenáře, že publikované názory v článcích jsou jediné správné, zůstane navždy nehledaným cílem. Články mají vyprovokovat diskuzi a umožnit každému, kdo se o dění v Chlumci zajímá, vytvořit si na problémy vlastní objektivní názor. Vidět zkrátka rub i líc věcí. Závěry a názory ve všech článcích jsou podloženy fakty. Vycházejí pouze z ověřených a v drtivé většině z veřejně přístupných informací. Dodržování této zásady platilo v minulosti a zůstane i do budoucna. Nic na tom nezmění žádné zastupitelstvo ani usnesení Rady města o Chlumeckém zrcadlu, že rozšiřuje lži, polopravdy, manipulativně hodnocené soudy a urážky, kterými je znevažována a špiněna práce města, jeho úřadu, samosprávy a členů vedení města. Ať se to potrefeným líbí nebo ne, tak vydávání Chlumeckého zrcadla bude pokračovat.

 

           Již v minulosti jsem četl nesmyslnější a hloupější usnesení než nařčení o nepravdivosti Chlumeckého zrcadla. Není ničím novým na světě, když dotčení funkcionáři každou kritiku pro svá pochybení a obecně jiný názor než je ten jejich, se snaží ztotožnit s ohrožením zájmů celého města.V naší zemi platí již třicet let svoboda slova, ale současně je nepřípustné nazývat kohokoliv bez důkazů lhářem. Platí to stejně pro mne jako autora článků v Chlumeckém zrcadle jako pro každého jiného. Výjimkou nemohou být ani ti, kteří na dobu dočasnou sedí dnes nebo budou sedět zítra na radnici. 

             Nevím, co si slibovali členové Rady města, když při posledním zasedání zastupitelstva prosadili dodatečně do programu bod „Vyjádření starosty k informacím uvedených RNDr. Petrem Jiráskem v periodiku Chlumecké zrcadlo.“ Možná si měl starosta jen splnit úkol z Rady, aby reagoval na Chlumecké zrcadlo. Starosta nám nejprve rozvláčně popsal průběh rekonstrukce kulturního domu. Nezapomněl na útrapy, které si užili úředníci při přestavbě, aby nakonec dospěl k podstatě, že musí „odmítnout závěr z článku o Kulturním domě, že by vystavovali bianko šek Studiu Jelínek“. Nejednalo se o článek Kulturní dům-sen se stal skutečností, ale o příspěvek „Demagogem a tmářem, kdo se ptá“ , kde „bianko šek“ byl jen jedním z více uvedených příkladů o nestandardním jednání Rady města. Rada města ve více případech už ani nepovažovala za potřebné mít pro své rozhodování k dispozici hodnověrné písemné podklady ani jejich řádné odůvodnění. Jakým způsobem schválila Rada dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo, si může každý přečíst na webu Chlumeckého zrcadla. Ze své zkušenosti místostarosty mohu jen dodat, že při rozhodování o tak závažné věci by podobný postup byl v minulosti zcela vyloučen.

 

              Druhým diskutérem se stal místostarosta Ing. Špička. Po řečnickém úvodu, kdy porovnával sestavení Rady města v minulém a v současném volebním období, přišel s výhradami k nařčení, že si Chlumecká alternativa dnes prosadí vše v zastupitelstvu. Následoval opět monolog týkající se Kulturního domu, výhrady k článku o nákupu automobilu Peugeot a k tomu poučení se spoustou paragrafů. Jeho porovnání o zvolení současné Rady města se sestavením Rady města po volbách v roku 2014 nemá smysl komentovat. O roku 2014 a o rozdílech nemá ani potuchy. Tehdy nešlo o funkce a prebendy. L. Henzl nebo snad někdo další z těch osmi, kteří u koaličního stolu spolu seděli, ho může poučit. Jestliže se mu nelíbí, že v úvodu článku „Od voleb uplynul rok“ je uvedeno, že Chlumecká alternativa si dnes „v zastupitelstvu prosadí téměř nemožné“, tak se mu nabízí dvě možnosti. Buď pozorně číst a pochopit text, nebo uvést minimálně jeden příklad o nepravdivosti pouhého zcela neutrálního konstatování.

 

                Čtenářská gramotnost, tedy pochopení a porozumění čteného textu, je mimochodem známý a dlouhodobý problémem při vzdělávání českých dětí. Ve výsledcích mezinárodní srovnávací analýzy vzdělanosti PISA zveřejněné v roku 2019 neskončily příliš úspěšně. Skoro jak ti sedláci u Chlumce. Nejhůře a dlouhodobě zaostávají právě v čtenářské gramotnosti a podle ústředního školského inspektora Tomáše Zatloukala mezi jednotlivými kraji nejhůř dopadl kraj Ústecký. Chlumec leží v Ústeckém kraji a nemusí to být jen problém dětí, kdo nechápe text. Pokud ho vůbec pochopit chce!

 

     Pro názorný příklad o nepochopení textu potom stačí porovnání článků v Zrcadle s doslovným přepisem vystoupení Ing. Špičky podle videozáznamu. Ke kulturnímu domu vyhlásil:

 

   „Teď bych se rád vyjádřil k článku o kulturním domu. V článku, kde píšete o rekonstrukci KD, jste uvedl řadu informací včetně vyčíslení škody ve výši 5036 tis. Kč, která byla novým vedením v souvislosti s rekonstrukcí způsobena, a vyjádřil jste se, že existují pochybnosti v jakém alternativním triku zde, kdo za koho hrál….“

Následovalo upozornění na množství paragrafů z trestního zákoníku, výzva k podání oznámení na Policii ČR a k předložení podkladních informací, na základě kterých jsem k závěrům v článcích došel.

…„protože není možné o těchto věcech jenom psát a nic nedělat. Mám tím na mysli i věc nákupu automobilu Peugeot, kde jste uvedl, že se jedná o obří střet zájmů, o malou domů a že věc míří k prošetření Policii ČR. I přes to podezření, jste žádný podnět policii nepředal“ Trestní oznámení muselo podat vedení města….“     

 

Publikovaný text v Chlumeckém zrcadle ovšem zněl:

Odpověď na otázku, jak kvalita projektové přípravy, úplnost rozpočtu, požadavky investora a zhotovitele stavby ovlivnily navýšení nákladů, není jednoduchá. Můžeme jen konstatovat, že v rámci II. etapy došlo k dohodě na celkovém navýšení stavebních nákladů o 6,857 mil. Kč (více o 10,7% oproti původnímu rozpočtu). Do 31. 10. 2018 činilo odsouhlasené navýšení 1,821mil.Kč a s novým vedením města do konce roku 2018 narostlo za dva měsíce o dalších 5,036 mil. Kč

Nic o vyčíslení škody způsobené novým vedením ve výši 5 036 tisíc korun tam není. Přidejme ještě, že nešlo ani o nějakou účelovou manipulaci s čísly, jak se slavnostně usnesla Rada města. Takovou by mohlo být například, pokud by poslední věta v článku zněla: „Do 31. 10. 2018 původní Rada města schválila navýšení o 759 tis. Kč a nové vedení do konce roku 2018 za pouhé dva měsíce rozhodlo o navýšení o dalších 6,097 mil. Kč!“ Vážení, to by také nebyla lež ani polopravda. Mezi právoplatným schválením dodatků o změně ceny Radou města a odsouhlasením změnových listů a ceny se zhotovitelem je rozdíl. Kde jsou ta urážlivá pochybení?    

A v jiném odstavci Chlumeckého zrcadla najdete text:

„Ostrá kritika Chlumecké alternativy zhotovitele stavby před volbami a diametrálně odlišný názor Ing. Vodňanského po volbách ke „konstruktivnosti a vstřícnosti“ firmy Studio Jelínek s.r.o., stojí za zamyšlení. Pohled na růst víceprací po 1. 11. 2018, prodlužování termínu ukončení stavby a dodržování podmínek smlouvy při ukončení stavby může vést k zamyšlení, v jakém alternativním tričku, kdo za koho hrál.

V článku jsem vycházel jen ze skutečně doložitelných důkazů a z veřejných vyhlášení a za formulací si dále stojím. V právním státě ale skutečně není o možném podezření jen psát. Zamyslet se a prošetřit vstřícnost nebo nevěřícnost ke zhotoviteli stavby a o důsledcích budou muset prošetřit jiní. Stručná a tím také vyčerpávající odpověď pro pana místostarostu a tímto informace pro veřejnost, zní, že již bylo podáno k prošetření Policii ČR podezření na závažná pochybení ze strany vedení města při rekonstrukci kulturního domu. O podrobnostech není proto v této chvíli možné více psát. Pan místostarosta pak vyjádřil své potěšení z podaného oznámení, že jsem tím splnil řádně občanskou povinnost. Na rozdíl od něho, já z podaného oznámení právě u rekonstrukce kulturního domu, které jsem se věnoval téměř 4 roky, žádnou radost ani satisfakci nepociťuji.

            Podobně, možná méně výstižně, je možné doložit nepochopení článku a textu o nákupu nákladního automobilu Peugeot Boxer. Zůstává každému k dispozici pro porovnání dále na internetu. Z článku tedy jen část úvodního prolog:

          „Do podezření ze střetu zájmů se dostane každý, kdo rozhoduje při hospodaření s veřejnými prostředky a zakázku překvapivě získá někdo z jeho nejbližších. Pochybnosti nevyvrátí žádné důkazy a riziko, že případ skončí u Policie je vysoké. Zakoupení nákladního vozidla Peugot Boxer pro Chlumec k tomu právě nakročilo.“

K podstatě článku a ke zpochybnění pravdivých faktů se pan místostarosta neodhodlal. Bohužel úrovní čtenářské gramotnosti nelze vysvětlit mnohé jiné výroky. Také o nich byla diskuze na zastupitelstvu. V posledním Chlumeckém zpravodaji v článku o pozemku u hasičárny právě pan místostarosta uveřejnil a spojil s mým jménem úplně nesmyslný výrok o nějakých fuseklích, který jsem nikdy neřekl. Pozemku u hasičárny bude věnován jiný příspěvek. Diskuze na zastupitelstvu k Chlumeckému zrcadlu pro mne skončila. K jejímu pokračování po mém odchodu, jak jsem ji vyslechl z videozáznamu, se nebudu vyjadřovat. Ke zveřejnění pochabého a hrubě urážlivého článku o ničem s názvem „Quo vadis Chlumecké zrcadlo“na první straně stejného Zpravodaje se nebudu vyjadřovat. Svědčí o dosažené úrovni městského občasníku, jejího autora a o postavení předsedy redakční rady, který ho tam zařadil.

              Prohlášení pro všechny čtenáře Chlumeckého zrcadla

     Jestli v Chlumci někdo rozšiřuje lži, polopravdy, manipulativně hodnocené soudy a urážky, tak to není nikdo v Chlumeckém zrcadle.Kdokoliv má výhrady k obsahu článků nebo se osobně cítí zveřejněním poškozen, tak má právo oslovit autora, žádat o opravu nebo satisfakci a může ho rovnou žalovat. Musí být schopen doložit, že jde o nepravdivé nebo zcela zavádějících informace. Na druhou stranu budu reagovat a bránit se všem nepravdivým nařčením a urážkám. Žádní funkcionáři s dočasnou zárukou, ani nesmyslná usnesení Rady města mne nemohou odradit. Když se rozhodnu zveřejnit své názory především k problémům Chlumce, tak to v Chlumeckém zrcadle udělám. 

 

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments