×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Vidět dále než na špičku nosu

Plnění dlouhodobých cílů a střednědobých plánů přesahujících volební období ohrožuje vždy nezájem a krátkozrakost zvolených zastupitelů. Rok 2017 se stal významným pro směřování dlouhodobého rozvoje Chlumce přijetím Strategického plánu a schválením nového Územního plánu města. Oba dokumenty jsou vzájemně propojeny. Smyslem Strategického plánu bylo specifikování základních priorit sociálně-ekonomického rozvoje města. Územní plán svým územně technickým řešením určuje využití území podle jednotlivých funkčních ploch a definuje podmínky pro jejich zástavbu. Jeho podstatou je podporovat a územně rozvíjet priority Strategického plánu a hledat kompromis mezi zájmy města a zájmem vlastníků pozemků.

Alarmující hodnocení Strategického plánu zastupitele nezaujalo

Pro naplnění vize „Chlumec klidné, bezpečné a přívětivé město na úpatí Krušných hor. Kolem nás kráčely dějiny, jsme na to hrdí“ bylo v rámci čtyř základních pilířů Strategického plánu specifikován 11 cílů. Na každoroční hodnocení plnění každého z nich pomocí indikátorů měly navazovat Akční plány s konkrétními aktivitami a projekty zařazovanými do ročních rozpočtů města. Až v září 2019 bylo předloženo starostou zastupitelstvu poprvé hodnocení Strategického plánu a plnění indikátorů za předcházející rok. Úkolu se zhostil po svém, když si hodnocení objednal. Dílčí úspěšnost plnění jednotlivých cílů zcela zastínil alarmující dlouhodobý trend ve vývoji města. Zastupitelé to ani nepostřehli. Počet obyvatel Chlumce dále trvale klesá a město stárne. Byty se nestaví, parcely pro rodinné domy nejsou k dispozici a mladí z Chlumce odcházejí. Nejvýznamnější investice potřebné pro bydlení se za stoického klidu vedení města opožďují. Dlouhodobě další snižování počtu obyvatel ochudí budoucí rozpočty města o příspěvky státu. Přání obyvatel o dobudování supermarketu, rozvoji služeb nebo o udržení zdravotnické péče se postupně rozplynou. Kdo by chtěl investovat do umírajícího města, pokud se v jeho vývoji něco nezmění.

Průtahy změny územního plánu č. 1 a nepochopení souvislostí

Zkrácený postup pro schválení změny č. 1 územního plánu, o kterém rozhodlo zastupitelstvo města v prosinci minulého roku, mohl být ukončen letos na podzim. K nelibosti všech dosud zainteresovaných se termín ukončení protáhne možná do května příštího roku. Vedení města se rozhodlo rozšířit změnu č. 1 o definování funkce pozemků ve Stradově ve vlastnictví pana Ing. Noska.Zakoupil je v dobré vůli v době, kdy byly ještě určeny pro výstavbu rodinných domů. Nový územní plán jeho pozemky vyňal ze  zástavby, a proto se poškozený vlastník odvolal k soudu. Chlumec opět prohrál, když soud dal za pravdu Ing. Noskovi a zpochybnil celé odůvodnění zpracovatele územního plánu pro vynětí jeho pozemků ze zástavby.

Každá mince má ještě druhou stranu. Přes pozemky Ing. Noska byla navržena trasa kanalizace pro Stradov. Měla dořešit dlouhodobý problém, kdy se splašky při deštích derou přípojkami do rodinných domů a valí se přes okraj kanalizačních šachet po povrchu až do rybníka. Oprávněné stížnosti občanů Stradova to mohou potvrdit. Uskutečnění stavby kanalizace SVS a.s. po čtyřech letech projektování a příprav se z plánu na rok 2019 odkládá na neurčito. Ing. Nosek zablokoval probíhající stavební (vodoprávní) řízení neboť ztratil jakoukoliv motivaci k nevstřícnému městu.

O potřebě určit funkci a budoucí možné využití pozemků Ing. Noska do územního plánu není pochyb. První možností bylo, jednat vstřícně s Ing. Noskem a požádat v souladu se zákonem Krajský úřad o souhlasné stanovisko z hlediska ochrany přírody a krajiny ke změně územního plánu pro rozšíření ploch pro výstavbu rodinných domy ve Stradově a také ke kanalizaci jako veřejně prospěšné stavby. K čtyřem již k zástavbě určeným stavebním pozemkům by zde pod silnicí ve Stradově přibylo dalších 16-20 stavebních parcel pro rodinné domy. Krajský úřad by rozhodnul jako orgán kompetentní z hlediska ochrany přírody a krajiny. Skončili by tím plané diskuze všech místních laiků i odborníků o vhodnosti nebo nevhodnosti navržené zástavby. Právě vstřícný postoj města, bez ohledu na výsledek rozhodnutí kraje, by Ing. Nosek ocenil a nepochybně také přehodnotil své zamítnutí dát souhlas ke stavebnímu (vodoprávnímu) rozhodnutí včetně přechodu kanalizace přes své pozemky. Udělal to po dohodě již jednou, když stáhl své odvolání proti územnímu rozhodnutí pro tuto stavbu. Dobře ví, že bez nové kanalizace by zůstaly také jeho pozemky ve Stradově dále nezastavitelnými.

Nové vedení města se vydalo druhou cestou s cílem zvrátit rozhodnutí soudu. Požádalo o vydání souhlasu orgánů životního prostředí kraje k zadání změny č. 1 územního plánu, aby louka Ing. Noska zůstala loukou, jako je tomu nyní. Souhlas od kraje samozřejmě dostal.

O argumentech zda Chlumec vůbec potřebuje další pozemky pro bydlení nebo zda jejich potřeba je již dostatečně „saturována“, jak uvedl Ing. Maxa, ať si každý posoudí sám. Město bez nové kanalizace ze Stradova nevyužije ani ty pozemky, které vlastní v Chlumci. A hodnocení dlouhodobého vývoje obyvatelstva a bytů ze Strategického plánu je dost výmluvné.

Namísto jednání, které mohlo odblokovat zamrzlé stavební (vodohospodářské) řízení, vsadila koalice „furiantsky“na přímou konfrontaci. Zadání změny č. 1 bylo schváleno s tím, že požadavky Ing. Noska byly zamítnuty. V plné nahotě se ukázalo, že nové vedení města a Komise pro dopravu a územní rozvoj nevidí věci v širších souvislostech. Prosadili své „A“ a nepomysleli na „B“, jak dořešit současný havarijní stav a nedostatečnou kapacitu existující kanalizace. Vedle kompromisu a dohody se soukromým vlastníkem zde byla možnost, jak dále a dokonce přes nesouhlas Ing. Noska při realizaci kanalizaci pokračovat. Územní plán a přímo jeho změna č. 1 se mohla stát zákonným nástrojem, který by ve veřejném zájmu prosazení přechodu kanalizace přes dotknutý soukromý pozemek zabezpečila. Další šance zůstala nevyužita. Smutný příklad, kdy vyhlašovaná odpovědnost získaná s funkcí nemá nic společného s odbornou kompetencí. Ing. Vodňanský, zastupitel pověřený spoluprací s pořizovatelem územního plánu ani Komise pro dopravu a územní rozvoj, které je členem, o ničem podobném asi neslyšeli. Schválení kanalizace při zadání a vydání změny č. 1 územního plánu jako „veřejně prospěšné stavby“ by realizaci zdrželo jen o několik měsíců díky majetkoprávnímu vypořádání. Finančně a časově je to alternativa nesrovnatelná s návrhem projektovat a vést jinou trasu mimo pozemky pana Ing. Noska. Pochybuji o ochotě Severočeské vodárenské společnosti zahodit vše zatím vykonané a pustit se do nových projektů, řízení a jednání.

Prosperita každé obce v dlouhodobé perspektivě stojí a padá s tím, zda zastupitelé a vedení obce dokážou vidět dále než na špičku svého nosu. Pochopení významu Strategického plánu a postup při Změně č. 1 územního plánu zatím o dalekozrakosti v Chlumci nesvědčí.

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments