×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Demagogem a tmářem, kdo se ptá

 

Výrokem Ing. Vodňanského: „Demagog a tmář! A je to na záznamu a můžete mne žalovat“, a následovně urychleným hlasováním o ukončení celého jednání zastupitelstva, skončila krátká a trochu divoká diskuze v Chlumci k podivnému způsobu rozhodování nového vedení města při čerpání sta tisícových a milionových investičních výdajů. Rada města už evidentně nepovažuje za potřebné mít pro své rozhodování k dispozici hodnověrné písemné podklady ani jejich řádné odůvodnění. Jen upozornění na zjevně netransparentní a nezodpovědné rozhodování vyvolalo krátkou ústní přestřelku a vzplanutí vášní, ale zůstalo v podstatě bez výsledku. Závažnost problému většinu členů zastupitelstva nezaujala nebo ho ani nepochopila. 

 

 

Prologem o způsobu rozhodování by mohlo být uzavření dlouhodobé smlouvy s firmou AUDIT OBCE s.r.o. na každoroční posudky o hospodaření města. Finanční výbor se marně pokoušel z Rady města vydolovat informace a podklady, které před schválením dostala k dispozici. Radě města nestál celý výbor včetně předsedy ani za odpověď. Pro město vypověditelná smlouva zatěžující přibližně 80 milionový rozpočet města 29 tis. Kč je směšná. Jde o pouhou kapičkou v moři proti všemu, co následovalo.

Při nákupu automobilu Peugeot Boxer se jednalo už o 700 tis. Kč. Prapodivnému výběru a ekonomické výhodnosti je věnován samostatný příspěvek. Rada města se opět obešla bez předložení příslušné důvodové zprávy a podkladů, které ji dovedly k výběru automobilu a k dovozci. Nenajdete zde ani za mák respektu k zákonu o veřejných zakázkách.

Při opravě „Opěrné zdi za kulturním domem a kinem byl projekt ke stavebnímu povolení z roku 2016 po několika měsících dohadů Radou města smeten ze stolu. S přípravou se začalo od počátku zadáním nové projektové dokumentace (za 79 860Kč). Zmařeny zůstanou již vynaložené náklady za původní projekt (94 985Kč). Na realizaci opravy zdi tento rok můžeme asi zapomenout, což není to nejhorší. Podstatnější je, že pro nové technické řešení, které bude pro město nepochybně dražší než podle původního projektu (původní rozpočet 1,6 mil. Kč), neexistuje žádná zpráva se zdůvodněním, které by usnesení Rady města předcházelo. Odpověď místostarosty Ing. Špičky „Materiál k usnesení RM č.16/9R/2019 ze dne 20. 2. 2019 není k dispozici a to z důvodu, že nebyl žádný zpracován.“ Odpovědí ze strany pánů radních, Relliga a Vodňanského, se tazatel v diskuzi na zastupitelstvu dočkal onálepkováním jako „demagog a tmář!

Samostatnou kapitolou při usneseních Rady města se stalo financování rekonstrukce kulturního domu a dodatečných dalších prací. Zde už nešlo městu o tisíce nebo desetitisíce, ale o miliony. Schválení dodatku č. 4 ke smlouvě se zhotovitelem stavby svým usnesením č. 21/3R/2018 vystavila prakticky bianko šek pro Studio Jelínek s omezením až do 2 465 752, 42 Kč (včetně DPH). Pro jednání a rozhodnutí Rada města svým členům nepředložila jakéhokoliv podkladový materiál, důvodovou zprávu ani změnový list, kde by byly uvedeny konkrétní více a méně práce. Osobní žádosti o poskytnutí změnového listu v polovině prosince pouze k nahlédnutí nebylo místostarostou vyhověno, protože ho údajně ještě  neměl dispozici ani v papírové ani v elektronické podobě. V definitivní podobě se změnový list objevil na webu města v roku 2019 (upraven na 1 973 518,39 Kč), ale bez původní (nepředložené) verze se více o snížení ceny nedopátráme. Je pozdě dnes zkonstatovat, že obsahuje mnohé více práce, kde celkové navýšení ceny ze strany Studia Jelínek mohli a měli zodpovědní radní odmítnout. Ať už neznalost projektové dokumentace a uzavřené smlouvy nebo časový stres, do kterého se díky Studiu Jelínek nechali radní vmanipulovat, je postup radních těžké obhajovat. A bez jakékoliv demagogie odhaduji, po dodatečném prostudování zveřejněného, že vedení města mohlo dospět k částce nižší v řádu statisíců.

Smlouva na dodávku a montáž interiérových prvků, které byly údajně realizovány už v lednu 2019, schválila Rada města až 6. 3. 2019 (pouhých 182 249Kč). Ke skromné obecné důvodové zprávě a ke smlouvě byl přiložen pouhý soupis prvků. Nic nenajdete o požadovaném technickém provedení potřebném pro posouzení finanční náročnosti. Zhotovené prvky neodpovídají návrhu projektu interiérů podle Ing. arch. Tučka. Můžeme se jen podivovat, že je zde více prvků nebo prací, které už byly specifikovány ve změnovém listu a nepochybně Studiu Jelínek už zaplaceny v rámci rekonstrukce kulturního domu! Jen o málo lepší je další smlouva o doplnění interiérů za 152845,47Kč (Rada města schválila 6. 5. 2019). Už za ten nápad objednat skříň (320x290x60cm za cca 44 tis. Kč) do předsálí kina, který je požární únikovou cestou, by autor měl dostat ocenění. Prostor předsálí musel být dokonce od vlastní šatny kina oddělen skleněnou protipožární „super“ stěnou s dvoukřídlými dveřmi (220 9741Kč s DPH), a proto dřevěná skříň přímo do únikové cesty je parodií pro dnešní přísné protipožární předpisy. O nesmyslnosti výšky skříně (290cm), bez žebříku nebo schůdků ji plně neužijí důchodci ani malí šachisté, kterým je asi určena, mohou přemýšlet ti, kteří ji navrhovali.

Odpobvědí na poskytnutí podkladů, které měla Rada města k dispozici při rozhodování o významných investicích, mne pan místostarosta Ing. Špička dokonale zaskočil: „Projednání věcí na RM bez zpracování košilky probíhalo i v minulém volebním období, bude probíhat i v současné době a nepochybně i v budoucnosti.“ Nepamatuji, že by radní o finančně náročných investicích města ve volebním období předcházejícím neměli k dispozici předloženu písemnou zprávu a hodnověrné podklady a zdůvodnění. Nejde přece o žádnou formální košilenku, do které úředníci spis zabalí! Jestliže vyjádření místostarosty nebylo pokusem o„košilatý vtípek“, tak jde o hrozivou představu o všemocnosti vedení města, které bez kontroly a bezdůvodně si hodlá rozhazovat městské peníze. Odpovědnost ptát se, je věcí všech zastupitelů, ale také právem každého občana města. Žalovat pana Ing. Vodňanského za jeho výroky nestojí za námahu. Je-li tmářem a demagogem, kdo se ptá, tak geniem nebo tupou ovcí nazvěme, kdo hlasuje a ptát se nepotřebuje. 

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments