×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Udělené výjimky při zadávání veřejných zakázek mne ze spaní nebudí

Neprůhlednost a korupční skandály provázející mnoho let veřejné zakázky na stavby, služby a dodávky zadávané od ministerstev až po malé obce široká veřejnost vnímá a jistě oprávněně kriticky. Obecně se pro mnohé díky tomu stala politika „svinstvem“, se kterým by slušný člověk přece neměl mít nic společného. Kdo by se měl o správu věcí veřejných a hospodaření s penězi našich měst a obcí starat, když ne jejich občané. Jak je to v Chlumci s tou transparentností, o které se tak často píše a mluví?

 

Když se zastupitel města dožaduje na zasedání zastupitelstva vysvětlení o výjimkách při zadání veřejných zakázek za poslední tři roky, ta je to jistě v pořádku. Už méně je v pořádku, že se ptá až na konci volebního období na základě zaručeně ověřených informací, které rozesílá přes internet jiný zastupitel. Jak je to tedy s tvrzením Ing. Maxy, že při přestavbě kulturního domu, kterou mimochodem nazval černou dírou, byl „obcházen zákon o veřejných zakázkách“ a to udělením 9 výjimek za 2,7mil.Kč. Je pravdou, že za 4 roky u všech veřejných zakázek zde došlo k uděllení výjimek ve 33 případech s jejich hodnotou za 8,5mil.Kč?

 Zákon o veřejných zakázkách neumožňuje žádné obci ani žádnému městu udělování jakýchkoliv výjimek! Chlumec v tomto ohledu není výjimkou při udělování výjimek. O jakých výjimkách se tedy mluví? Je to typický fake, na který skočí jenom trouba. Je to záměrně rozšiřovaná polopravda, kde autor pro podporu pravdivosti svého sdělení využije některá ověřitelná data, ale přidá k nim lež.

 Pravdou skutečně je, že byly Radou města schvalovány u některých veřejných zakázek výjimky, ale o tom se mohl přesvědčit každý, kdo si na webových stránkách města otevřel usnesení Rady města z období 2014-2018. Není to žádné tajemství a zastupitel Maxa pro nás neobjevil Ameriku. A je tam také jasně uvedeno, že se jedná o souhlas s výjimkou nebo se schválení výjimky ze Směrnice Rady města o veřejných zakázkách. Směrnice si schválila Rada města jako svůj interní dokument pro způsob zadávání veřejných zakázek. Pravidla pro zabránění podezření, že dochází k upřednostňování a zvýhodňování dodavatelů nebo ze strany vedení města nebo úřadu k nějakým machinací s penězi. Zákon o veřejných zakázkách umožňuje obcím a všem, na které se vztahuje, zadávat bez výběrového řízení stavby do hodnoty 6 milionů korun a u zakázek na služby a dodávky do 2 mil.Kč. Ale v našich Směrnicích u všech zakázek bylo stanoveno kritérium nesrovnatelně nižší a to 30 tis. Kč, které bylo později zvýšené na 50 tis.Kč. Takže o jakékoliv veřejné zakázce nad tuto směšnou částku rozhodovala Rada města a zakázka byla zadávána ve výběrovém řízení. A tak Rada města vyhlašovala veřejná výběrová řízení téměř na vše, což někdy komplikovalo situaci díky administrativní a časové náročnosti. Když kolektivně rozhodovala jen ve výjimečných případech o výjimkách, tak pouze o výjimkách ze své vlastní Směrnice o veřejných zakázkách. Každá výjimka musela být odůvodněna, aby ji Rada města při svém demokratickém hlasování přijala. V mnoha případech uskutečněná výběrová řízení bez výjimek, kde rozhodujícím byla nejnižší nabízená cena, se městu skutečně vyplatila. Můžeme uvést výběrová na stavební práce - Oprava střechy MŠ Pod Horkou, Rekonstrukce kulturního domu I.a II.etapa, Rekonstrukce ul.Nad školou a ul.Muchova. K výjimkám ze Směrnice nedocházelo u stavebních prací. Jen  opravy havarijního stavu kotelny v MŠ Pod Horkou (139 970Kč) a několik postupných oprav elektroinstalace v základní škole, které si zabezpečovalo vedením školy a havarijní stav elektroinstalace šaten na fotbalovém hřišti nebyly předmětem veřejné soutěže.

O správném rozhodnutí Rady města a udělení výjimky, když jsme hledali specializovanou firmu na administrátora zadávání u velkých veřejných stavebních zakázek nebo pro posudky a podání žádostí o dotace, svědčí dosažené výsledky. Administrátor na "výjimku" EC Consult, dokázal bez problémů při prověřování Úřadem pro hospodářskoou soutěž, že při výběrovém řízení při rekonstrukci kulturního domu I.etapa, že výběrové řízení proběhlo pod jeho vedením zcela zcela podle zákona. Jen pro informaci, jmenovaný úřad, který je z hlediska kontroly dodržování zákona o veřejných zakázkách nejvyšším úřadem, se rekonstrukci kulturního domu věnoval dáíky udání pana Volfa dokonce dvakrát.

Udělení výjimek ze Směrnice Rady města přineslo úspěch u studií udržitelnosti, energetického posudku podobně jako při administraci žádostí, které byly spojeny s dotacemi. Při výběru na "výjimku" byla Rado měst a upřednostněna odbornost před získáním možná cenově nejnižší nabídky za jejich služby.Z hlediska finančního šlo obvykle o částkyjen těsně překračující 50 tis.Kč. Získané dotace na hasičskou stříkačka, chodník do Stradova, přístavbu hasičské zbrojnice nebo dvě dotace pro rekonstrukci kulturního domu II. etapa za více než 10 mil.Kč to dokládají. 

A polopravdy o výjimkách u kulturního domu mimo již výše uvedeného si doplňme. Je snad zbytečné vysvětlovat, že projektová organizace, která po výběrovém řízení pro nás úspěšně vypracovala projektovou dokumentaci pro stavební povolení, se logicky stala také firmou pro vypracování dalšího stupně - dolkumentaci pro provádění stavby a jako skutečný autor při provádění stavby vykonává autorský dozor.  

Závěrem ještě na doplnění. Veřejně soutěžit o nejnižší nabídku ceny při opravě vozidla WV transportér (77 133Kč) nebo u nákupu hasičské výstroje ze získané dotace (126 tis.Kč) či u elektrické pánve do kuchyně MŠ Pohádka (92 552Kč), což jsou také příklady Radou měst audělených výjimek ze své vlastní Směrnice, by snad nenapadlo ani malé dítě.

 Jestliže by byl porušen zákon o veřejných zakázkách, je povinností každého, tedy také občana Maxy, oznámit vše státním orgánům, jinak se stává spoluviníkem. Občane Maxo, přestaňte už zde rozšiřovat polopravdy a pomluvy o výjimkách a porušování zákona. Nabízí se zaslat třeba i jen své podezření na Úřad pro hospodářskou soutěž nebo státnímu zastupitelství nebo na policii ČR. V konkrétním případě bych dokonce doporučil zaslat udání ještě třeba na "lampárnu". Mne svědomí z veřejných zakázek a z udělení výjimek ze Směrnice Rady města Chlumec nijak netíží a mám zcela klidné spaní.  

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments