×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Finanční a kontrolní výbor v Chlumci jako psi, kterým zakázali štěkat

V každé samosprávné obci ČR, i v té nejmenší, má její zastupitelstvo povinnost zřídít dva kontrolní orgány (finanční a kontrolní výbor) a do jejich čela přímo ze zastupitelů si zvolit jejich předsedy. Výbory se zodpovídají za svou činnost pouze zastupitelstvu. Mají právo kontrolovat pouze fungování a činnosti, které jsou součástí samosprávy obce, případně jejích příspěvkových organizací. Přínos jejich činnosti k řádnému chodu samosprávy, nejen v Chlumci, ale možná i jinde, patří k nejslabším článkům fungování samosprávy. Příčina slabosti je zakotvena už ve slabém zákoně o obcích.

Kontrolní výbor sleduje plnění usnesení zastupitelstva, rady obce a vůbec celého úřadu z hlediska dodržování právních předpisů. Finanční výbor kontroluje hospodaření obce, čerpání finančních prostředků ze schváleného rozpočtu a účelné využívání majetku obce. Všechno jsou činnosti běžné a zákonem dané. Zastupitelstvo má právo oběma výborům uložit ještě další konkrétní úlohy. Ani jeden z výborů o ničem nerozhoduje, nikomu nic neukládá a také za nic nezodpovídá. Podklady pro jejich kontrolní činnost jim má povinnost dát obecní úřad. Praxe je taková, že často nejsou dobrovolní členové těchto kontrolních orgánů schopni zkontrolovat, ani to, zda mají ke své činnosti kompletní podklady. Jednoduše si jen kontrolují a kontrolují a předkládají zprávy zastupitelstvu. Jak s nimi zastupitelstvo dále naloží je již otázka pro zastupitele. O to, jak výbory fungují a zda vůbec fungují, se zákon(stát) nestará. Není zde nikoho, kdo by obce nebo výbory mohl nějak potrestat.


Celé je to tak směšné, jako v té stařičké písničce o zemi s bájným mořem piva. „Znám zemi, kde zakázali práci, nemají policajty a hlídají vandráci a psi maj zuby gumový a ...."
Zákonodárci v naší zemi stvořili pro kontrolu samosprávy výbory, jako ty psy, co mají gumové zuby.
A samozřejmě strkat ošemetný kontrolní nos do výkonu státní správy, která je přenesena na obec, je výborům zapovězeno. Když například stavební úřad v Chlumci stvoří jakoukoliv hrůznost, může se před výbory cítit bezpečný. Jeho kontrolu má na starosti Krajský stavební úřad, který je s kontrolní činností také na štíru. Výbory stejně tvrdě narazí při pokusu kontrolovat jiné organizace nebo podnikatele, se kterými má obec třeba smlouvy.


Přes všechny slabosti, mohou mít výbory smysl, neboť jejich upozornění může zastupitelstvu pomoci konat, zasáhnout a včas zabránit škodám a nepravostem. Ale bez skutečné vůle zastupitelů je to nemožné. A přesně to je případ Chlumce.

Cesta, jak zabránit výborům „štěkat"
Koalice Nezávislých a spol. se v roku 2010 vydala cestou, jak zabránit odhalování nepravostí ve vedení obce a zvolila dvě strategie. První, kdy se rozhodla dosadit zvolením do finančního výboru jen své lidi. Ti je přece nepodtrhnou. Ze 7 členů byl pouze jeden, J. Mašek, z opozice. Finanční výbor se potom cílevědomě zabýval drobnostmi, začal sloužit jako servis pro starostu a Radu obce. Druhý způsob, jak přibrzdit přílišnou aktivitu, byl použit u kontrolního výboru. Dá se nazvat strategií „zaměstnání Popelky". Poměr 3:2 ve prospěch koalice nezaručoval plně zmrazení iniciativ výboru. Zastupitelstvo proto výboru hned na začátku naložilo tolik úkolů, aby už na jinou kontrolu nebo jiné vylomeniny nenašel čas. A mnohé z úkolů byly úplně nesmyslné a všechny zaměřené na minulost. Pouhý pokus Kontrolního výboru o vlastní šetření v souvislosti se Změnou č.6 územního plánu skončil pro výbor debaklem. V den předložení zprávy zastupitelstvu byl kontrolní výbor rozehnán. Všichni tři koaliční zastupitelé po dohodě na funkci rezignovali a zbylé dva, včetně předsedkyně paní Ederové, zastupitelé odvolali.
Úlohu mistra popravčího, při odvolání paní Ederové, vykonal radní Louda. Jím sepsaná a přednesená zpráva, zněla jakoby ze záhrobí. Oslovení paní Ederové v oficiální zprávě, jako soudružky Ederové, zpochybnění její plnoprávnosti jako člena zastupitelstva vykonávat funkci předsedy výboru, protože nastupovala do zastupitelstva jako náhradník a v závěru výzva k omluvě panu starostovi. V jednom zápisu kontrolního výboru se totiž objevilo, že starosta neposkytuje výboru podklady. Tento zápis přitom podepsali tři členové kontrolního výboru, předsedkyně a tehdy dva koaliční zástupci, kteří na funkce rezignovali. K výborem předložené zprávě se již nikdo nikdy nevrátil. Zastupitelé nechtěli slyšet, že při pořizování změny č.6 územního plánu starosta a vedením obce rozhodli o uhrazení nevykonaných, duplicitních a zbytečných prací, že došlo k hrubému porušení smlouvy ze strany dodavatele, kdy měla být ze strany obce uplatňována více než stotisícová sankce. Občané zaplatili na základě smlouvy s obcí 130 000 Kč zbytečně a změna č.6 zůstane navždy nedokončena.
Změna v koalici a psi jen dále vrtí ohonem
S poplesovou změnou v koalici se práce ve výborech takřka nezměnila. Ve Finančním výboru byla přeobsazena funkce předsedy, jinak nic. Za čtyři roky neprovedl FV ani jednu detailnější kontrolu žádné z položek výdajů rozpočtu obce. Namísto toho, aby zuřivě štěkal, že Rada obce porušuje hrubým způsobem všechny možné zákony – o obcích, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů i o finanční kontrole ve veřejné správě, zaměřil se v podstatě na usilovnou a pravidelnou kontrolu pokladen ve školkách a ve škole, anebo se účelově hrabal ve výdajích TJ Chlumec. Rada města nerespektuje schválený rozpočet, objednává a utrácí vesele, aby si následně nechala schválit už utracené peníze jako rozpočtové změny. Finanční výbor mlčí.
Ke schválení hospodaření města za rok 2013 výbor také nic nenamítal. Tak se nikdy nedozvíme o skutečných výdajích rozpočtovaných ve výši 500 tis.Kč na 200. výročí bitvy u Chlumce. Dodatečně provedené rozpočtové změny zamlžily, kolik nás ta legrace stála. Snad jen střípky - za pamětní medaile a řády město utratilo 182.860 Kč a prodalo jich jen za 56.730Kč. Ostatní je bez kontroly už nedohledatelné. Když se schvalují rozpočtové změny, iniciativa finančního výboru chybí. Možná i proto, že Rada města postaví nejen finanční výbor, ale i samotné zastupitele před hotovou věc. Rozpočet se v průběhu roku zvýšil v položce vzdělávání a nikoho nezajímalo, že si starosta za peníze obce nechal proplatit své školení. Ani se nepochlubil, jak zkoušky dělal a zda je vůbec udělal. V Mostě za obdobnou věc odvolali primátora, ale v Chlumci to nestálo ani finančnímu výboru ani zastupitelům za pozornost.
Kontrolní výbor se nechutí něco radikálně řešit zablokoval na zprávě o postupu a hospodaření při výstavbě chodníku končícího před Stradovem. Kde není žalobce, není ani soudce, ale i bez dalších podrobností je jisté, že to stále řádně smrdí.
Ačkoliv členy výborů nemohou být starosta ani místostarostové, někdy se kontrolní a finanční výbor spokojily dokonce s „odborným posudkem" člena Rady města, který pochopitelně nemusí být zcela objektivní. Při hodnocení promrhaných 502 tis Kč za právní služby Mgr.Zwyrtek-Hamplové stačila finančnímu výboru a dokonce i většině kontrolního výboru zpráva místostarosty JUDr.Melichera. V posudku správně popsal způsob výpočtu ceny za právní služby, ale jinak svého Péťu Maxu jako 1.místostarosta samozřejmě podržel. Ing. Maxa, při zastupování v případu s R.Hanuschem, ponechal odměnu advokátky volné cenotvorbě, namísto uzavření smlouvy na určitou práci s přiměřenou cenou. Odvaha a zodpovědnost otevřeně říci, že uzavřením řádné smlouvy s Mgr.Zwyrtek-Hamplovou ze strany Ing. Maxy mohly právní služby stát desetinu toho, co obec zbytečně zaplatila, zde překlenula stranická příslušnost, osobní vazby a vlastní prospěch.
Dílčí pozitivní výsledky obou výborů jsou zanedbatelné v porovnání s úkoly, které měly plnit. Jako člen kontrolního výboru, odvolaný a za více než rok opět zvolený, si dnes také sypu hlavu popelem. Měl jsem okamžitě rezignovat, když jsem zjistil, jaké poměry ve výboru a v zastupitelstvu vládnou. Snad to bude příště lepší.
Výbory v Chlumci nebyly jen psi s gumovými zuby, ale chudáčci, kterým zakázali štěkat. A tak to vše možná objeví nové výbory po volbách, pokud tam nebudou zase stejní zastupitelé, poplatní koaličním smlouvám nebo nedovzdělaní v problematice. Občané budou pak zase s úžasem přihlížet, jak se vysypou další kostlivci z obecní skříně.

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments
 • Guest - Escobar

  Thank you very much for this great post. christian mysticism churches

 • Guest - Johan

  Site4D: Singapore 4D Slot Site Site4D Login Togel4D Gelek4D contains 4d slot site services with one account Site4D login can already play lottery 4d games for today's 4d output in Singapore. GIDAPP.COM

 • Guest - Johan

  Welcome to the Best Online Slot Gambling Site SLOT777 Agen Slot 2023 Trusted and Best in the World With a High Win Rate with Slot 777 Online Login Register Slot Fund. Slot777

 • Guest - jones

  Great write-up, I am a big believer in commenting on blogs to inform the blog writers know that they’ve added something worthwhile to the world wide web!.. red boost

 • Guest - sara

  You have outdone yourself this time. It is probably the best, most short step by step guide that I have ever seen. gold caps thc

 • Guest - Escobar

  Love to read it,Waiting For More new Update and I Already Read your Recent Post its Great Thanks. best spiritual movies all-time

 • Guest - cisco

  What a fantabulous post this has been. Never seen this kind of useful post. I am grateful to you and expect more number of posts like these. Thank you very much. storage units 5x5

 • Guest - Johan

  If you want to be rich, you have to know how to look. The website combines slot games that are easy to crack into In the current economic downturn, everyone wants to save their own money and save as much as possible. สล็อต pg

 • Guest - lilu

  Great article Lot's of information to Read...Great Man Keep Posting and update to People..Thanks daftar wede 305

 • Guest - cisco

  Great article Lot's of information to Read...Great Man Keep Posting and update to People..Thanks alpilean reviews