×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Rozpočet města a hospodaření bez přídomků

Schválení rozpočtu města je nejdůležitějším každoročním úkolem zastupitelů, přestože to mnozí z nich netuší. Přenesení pravomocí na Radu města za provádění změn uvnitř rozpočtu od roku 2020 místostarosta města nazval„moderní rozpočet pro moderní město“. Rozpočet není moderní nebo nemoderní, ale je buď dobrý, anebo špatný. Zastupitelstvo by především nikdy nemělo rezignovat na své právo kontrolní činnosti jako v Chlumci. Propad příjmů města v roku 2020 připomenul, že po létech tučných mohou nastat také léta hubená. Rozpočet a hospodaření se zahalilo mlhou.

 Základem dobrého rozpočtu je dodržení zásad opatrnosti, přehlednosti a kontroly. Pravidlo opatrnosti nás nabádá nebýt velkým optimistou při vyšším odhadu příjmů nebo příliš nízkého odhadu plánovaných výdajů. V obou případech nezůstane na všechny plánované výdaje v bance dostatek financí, pokud tam nemáme rezervy z minulosti. Očekávat v Chlumci pro rok 2020 vzrůst příjmů z regulovaného nájemného městských bytů o 500 tis. Kč oproti rokům minulým, když v roku 2020 měl být dokončován jejich převod do vlastnictví nájemníků, nebyl přehnaný optimismus, ale nesmysl. Námitka, proč by jako noví vlastníci bytů měli městu platit nájemné a platby za poskytované služby (elektřina, vodné a stočné, teplo), když na konci roku 2020 si budou hospodařit ve svém a za své, zůstala u většiny zastupitelů bez odezvy. Čas její oprávněnost potvrdil (rozdíl v příjmech -4 010 052Kč). Opakem jsou příliš velké rezervy vytvářené u výdajových položek. Vytvořený finanční „polštář“ se nevyčerpá a peníze zůstanou ležet v bance. Před koncem roku už není čas je účelně využít. Již v minulosti byly v Chlumci do rozpočtu schvalované výdaje na mzdy a s nimi související platby sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců, jako by rok neměl jen 12, ale snad 15 výplatních termínů. Samozřejmě „polštář“ na mzdy a s nimi spojené výdaje, včetně každoročně vyplácených odměn, najdete už v letech předchozích (průměr 2018-2020 ročně 3,3mil.Kč). Za rok 2020-2021 zůstaly také nevyčerpány (rozdíl 4,012mil.Kč resp. 3,004 mil. Kč), ale pro rok 2022 je přesto zastupitelé dále navýšili. Přísloví, že si „Kapři rybník sami nevypustí“ tu platí pro úředníky i zastupitele. Zastupitelé by měli vždy žádat zdůvodnění, když se ve výdajích objeví další „polštáře“ velké jako „duchna“ třeba  u služeb v rámci činnosti místní správy na údajné projekty a podobně. Podobné byste našli v rozpočtu 2022, pokud by ho v podrobném členění vůbec před schvalováním zastupitelé a veřejnost dostali k dispozici. To už je "supermoderní rozpočet".

V tzv. „moderním rozpočtu“ vytvořené „polštáře“ dávali Radě města od 1. 1. 2020 široké pravomoci- navyšovat nebo snižovat až o 300 tis. Kč v rozpočtu každou schválenou investici, navyšovat až o 100 tisíc korun dílčí závazné ukazatele rozpočtu (sloučené položky do 25 kapitol) a libovolně měnit jednotlivé položky uvnitř těchto kapitol. Některé kapitoly jsou skutečně velké. U kapitoly „činnost místní správy“ Rada města dnes sama rozhoduje o přesunech položek v souhrnu za 24 miliony korun. Zastupitelům pak zůstane provedené změny jen odevzdaně vzít na vědomí. Sloučení do menšího počtu závazných ukazatelů a pověření Rady města není hloupost, ale ani žádný „moderní rozpočet“. Rozpočtové změny zvládali zastupitelé schvalovat včas bez „moderního rozpočtu“ v letech 2010-2014, kdy se počet změn pohyboval mezi 26-37 ročně a v dalším čtyřletém období v podobném rozmezí (33 – 41 opatření). Po volbách 2018 se v dalších dvou letech počet přijatých opatření zvýšil výrazně (61 a 51 opatření). Nepotvrdil se tím žádný přínos „moderního rozpočtu“, ale jen horší kvalita při jeho přípravě. Pro rok 2022, kdy nebyl zastupitelů ani veřejnosti předložen před schválením vůbec podrobný rozpočet si následně Rada města rozhodla, že pohyby mezi položkami budou dělat starosta, místostarosta a vedoucí finančního odboru. Přehled o položkách a jejich změnách dnes nemá už nikdo mimo třech králů nebo alespoň jednoho z nich k dispozici. Štiplavý dým a smog zahalil způsob nakládání s financemi v Chlumci. Finanční výbor nekontroluje nic a ostatně ani celé čtyři roky nic nezkontroloval. Zaplnil jen hory kopírovaných textů do zápisů ze svého jednání. Ale všem je to úplně jedno. Pod závojem zůstávají i některé investice a zhodnocení majetku, o kterých rozhoduje Rada města.

 O kvalitě přípravy rozpočtu mnohé vypovídá plánování investic, které schvaluje v rámci ročního rozpočtu zastupitelstvo jednotlivě a jmenovitě To je samostatná kapitola sama pro sebe. Už s rokem 2020 a „moderním rozpočtem“ se vytratila přehlednost o účelovosti čerpání a šance porovnávat dlouhodobý vývojem. Při schválení hospodaření v roku 2020 za předcházející rok vykazovala položka „Příjmy na mzdy VPP z úřadu práce“ ve výšce 1.822.522Kč. Samozřejmě, že se z našich 2-3 veřejně prospěšných pracovníků nestali Chlumečtí milionáři! Finanční odbor nám do položky zahrnul vedle skutečně zaslaných financí pro VPP (257.857Kč) ještě další příspěvky pro město (pro hasiče 25144Kč a pro základní školu 1.539.251Kč). Ve schvalovaném hospodaření za rok 2020 se do běžných výdajů zamíchaly výdaje investiční (např. v ZŠ šatní skříňky za 778635 Kč). Přes všechny souhlasy, razítka a potvrzení auditorů se zaúčtováním, na které se vedení města stále odvolává, šlo jednoznačně o investici jako prase. A nebyla jediná. Ze zveřejňovaného průběžného přehledu o hospodaření města na webu dnes nic nevyčte ani nositel Nobelovy ceny za ekonomii a o veřejnosti ani nemluvě. Stačilo by, třeba jen čtvrtročně, zveřejňovat na webu hlášení o plnění rozpočtu města, které každý měsíc město posílá Ministerstvu financí ČR. Tam jsou uvedeny všechny jednotlivé položky včetně změn a porovnání se schváleným rozpočtem.

 Zda bylo plánovaným cílem „moderního rozpočtu“ zcela vyloučit veřejnost a zastupitele mít přehled nad hospodařením města, nevím. V každém případě se to podařilo, protože drtivé většině dnešních zastupitelů tento stav vyhovuje. Je vlastně jedno, zda z lenivosti nebo z hlouposti. Jediný zájem jsem zaznamenal, tak bylo udržení si svých zákonem stanovených maximálních odměn. Každý si je může najít. Napadlo by vás, že v komisích a výborech je každý člen zastupitelstva 2x pracovitější, přínosnější a schopnější než kdokoliv, kdo není zastupitelem? Zastupitelům patří dvojnásobné ocenění. Nedávné usnesení zastupitelstva o členech přestupkové komise je příkladem, když u zastupitelů činí měsíční odměna za členství 3314Kč a u nezastupitelů jen 1540Kč. Při rozpočtu zde máme pouhé lobování za dílčí úzké zájmy - hasiče, školu nebo sportovní nebo jiný spolek. Rozdělování příspěvků spolkům je hotovou ruletou - pro kamarády a nekamarády. Tomu dnešní zastupitelé rozumí. Zastupitelstvem schválená pravidla dotací spolkům se nedodržují a upravuje si je svévolně dokonce sama Rada města.

 Koho jste si zvolili, toho tam máte a tak to zůstane, pokud nevyužijete při volbách nějakou novou ŠANCI. Určitě bez Nezávislých Alternativ ProChlumec, ale také možná bez Horky. Rozpočet je buď dobrý, nebo špatný, ale to co máme v Chlumci těžko nazvat „moderní“.

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments